לה משנה משניות - שוטנשטיין בצרפתית / LA MICHNALA

222.20 ₪ 268.66 ₪
Style:
Quantity:

שוטנשטיין בצרפתית! LA MICHNA: MOED II (כרך ד) LA MICHNA: MOED IILA MICHNA: MOED IILA MICHNA: MOED II

1. מסכת פסחים 

הלכות הנוגעים לחג הפסח, כולל בדיקה וביעור 'חמץ', איסור אכילת חמץ בפסח. לאחר מכן יבואו הלכות הנוגעות להקרבת הפסח (פסח קרבן) וחג הפסח. לבסוף, הלכות הנוגעות לליל הסדר הראשון בלילה.

2. מסכת שקלים

הלכות הנוגעות לתרומה השנתית של מחצית שקל בזמן שבית המקדש היה קיים.

3. מסכת יומא

במסכת  יומא נלמד כל סדר עבודת יום הכפורים שהתקיים במקדש באותו יום ואשר נערך על ידי כהן גדול. לאחר מכן מופיעים ההלכות הנוגעות לצום כיפור.

4. מסכת סוכה

מסכת זו מכסה את כל ההלכות הנוגעות לחג סוכות, כולל: הלכות הנוגעים לכשרות הסוכה. הלכות הנוגעים ל"ארבעת המינים "(לולב, אתרוג, הדס וערבה). לבסוף, הלכות הנוגעים לחגיגות שהתרחשו בבית המקדש (שמחת בית הכוח) וכן קורבנות מוסף שהוצעו שם במהלך 7 ימי החג.

 כרכים שיצאו עד עתה:

 זרעים 1 - ZRAÏ’M I (Vol.1) [traités : BERAKHOT, PÉAH, DEMAÏ, KILAÏM & CHEVI’IT]
 זרעים 2 - ZRAÏ’M II (Vol.2) [Des dons de Trumot à la fin - à Tractate Bikurim]

מועד 1 - MOED I (Vol.3) [traités CHABBATH & ÉROUVIN]

מועד 2 -  MOED II (Vol.4) [traités PESSA'HIM, CHEKALIM, YOMA & SOUCCA]

מועד 3 - MOED III (Vol.5) [traités BEITSA, ROCH HACHANA, TA'ANIT, MEGUILA, MOED KATAN & 'HAGUIGA]

נזיקין 1  - NEZIKIN I NEZIKIN I (Vol.8) [traités : BABA KAMA & BABA METSIA]

נזיקין 2 - NEZIKIN II (Vol.9) [traités : BABA BATRA, SANHÉDRIN, MAKKOT & CHVOU’OT]

נזיקין 3 -  NEZIKIN III (Vol.10) [traités : EDOUYOT, AVODA ZARA, AVOT & ORAYOT]

 

LA MICHNA : MOED II (Vol.4) [traités PESSA'HIM, CHEKALIM, YOMA & SOUCCA]

AU SOMMAIRE :
1. Traité PESSA'HIM
Lois relatives à la fête de Pessa'h, parmi lesquelles

recherche (Bedika) et à la destruction (Bi'our) du 'Hamets, à l'interdiction d'en consommer durant Pessa'h. Viennent ensuite les lois relatives au Sacrifice de Pessa'h (Korban Pessa'h) et au Pessa'h Chéni. Enfin, les lois relatives au Seder du premier soir de Pessa'h.

2. Traité CHEKALIM
Consignes relatives à la contribution annuelle d'un demi-sicle à laquelle les juifs étaient tenus de participer lorsque le Temple existait. Dans la foulée, un panorama est dressé sur la manière dont le service divin était organisé dans le second Temple s.

Focalisé sur le jour de Kippour, ce traité répertorie l'ensemble des lois relatives au rituel qui avait lieu dans le Temple ce jour-là et qui était effectué par le Cohen Gadol. Les lois relatives aux astreintes et au jeûne de Kippour sont ensuite répertoriées.

4. Traité SOUCCA
Ce traité couvre l'ensemble des lois relatives à la fête de Souccot, parmi lesquelles : Les lois relatives à l'aptitude d'une Soucca. Les lois relatives aux "Quatre Espèces" (Loulav, Étrog, Hadass et 'Arava). Enfin, les lois relatives aux festivités qui avaient lieu dans le Temple (Sim'hat Beth Hachoéva) ainsi que des Sacrifices Moussaf qui y étaient offerts durant les 7 jours de la fête.

 

 

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה